Blog

27 October 2021

SATINALMA SÖZLEŞMESİ GENEL HÜKÜM VE ŞARTLARI TALİMATI' MIZ YENİLENDİ

 1. UYGULAMA :

 

MAKEL TEKNOLOJİ A.Ş. (“MDHMAKEL”) SİPARİŞ EMRİ GENEL HÜKÜM VE ŞARTLARI

 • SİPARİŞ:

(a) MDHMAKEL tarafından teklif sahibine (“SATICI”) gönderilmiş olan Sipariş Emrinde ve varsa eklerinde belirtilen hüküm ve şartlara ilaveten, işbu dokümanda belirtilen hüküm ve şartlar, MDHMAKEL tarafından SATICI ’ya verilen siparişin (Sipariş Emrinde ve varsa eklerinde belirtilen hüküm ve şartlara ilaveten işbu dokümanda belirtilen hüküm ve şartlar bundan böyle “SE” olarak anılacaktır) hüküm ve şartlarını oluşturur.

(b) SE, SATICI tarafından; (i) siparişin Madde 1 (c) hükümleri uyarınca yazılı olarak teyidi ve (ii) SE’de talep edilmiş ise, SE’de belirtilen format ve şartlarda bir kesin teminat mektubu vermesi ile yürürlüğe girecektir (“Sipariş Tarihi”). SE’de aksi kararlaştırılmamış ise SE; SATICI’nın işbu SE ve varsa eklerinde yer alan hükümlere uygun olarak teslim/ifa etmeyi kabul ve taahhüt ettiği malzeme ve hizmetlerin MDHMAKEL tarafından Madde 2’ye göre kabulü ile veya SE’de garanti süresi öngörülmüş ise söz konusu malzeme ve hizmetlerin tamamının 9. Madde ’de belirtilen garanti süresinin sonunda (hangisi daha sonra gerçekleşir ise) sona erer (“Sipariş Süresi”). SATICI’nın işbu SE ve varsa eklerinde yer alan hükümlere uygun olarak teslim/ifa etmeyi kabul ve taahhüt ettiği malzeme ve hizmetler topluca “İşler” veya ayrı ayrı “Malzeme” ve “Hizmetler” olarak anılacak, “İş” ifadesi bu İşlerden herhangi biri anlamına gelecektir.

 (c) SATICI, teklifinin opsiyon süresi içinde sipariş verildiğinde, SE’nin SATICI ‘ya tebliğ edildiği tarihi takip eden 5 (beş) gün içinde SE’yi yazılı olarak teyit etmekle ve SE’de talep edilmiş ise kesin teminat mektubunu yukarıda belirtilen 5 (beş) günlük yazılı teyit süresi bitiminden itibaren 5 (beş) gün içerisinde MDHMAKEL’e vermekle yükümlüdür. MDHMAKEL; SE’nin SATICI ‘ya tebliğ edildiği tarihi takip eden 5 (beş) gün içinde SATICI’nın SE’yi yazılı olarak teyit etmemesi veya SE’de talep edilen kesin teminat mektubunun SATICI tarafından 5 (beş) günlük yazılı teyit süresi bitiminden itibaren 5 (beş) gün içinde MDHMAKEL’e sunulmaması halinde, kanundan doğan tüm hakları saklı kalmak kaydı ile, SE’yi SATICI’ya karşı hiçbir sorumluluğu olmaksızın iptal etme hakkına sahiptir.

(d) SATICI’nın; SE’yi teyit etmesi ve/veya SE’de talep edilmiş ise kesin teminat mektubunu MDHMAKEL’e vermesi ve/veya MDHMAKEL tarafından SE kapsamında yapılan bir ödemeyi kabul etmesi ve/veya İşleri ifaya başlaması, SE’de yer alan şartların ve hükümlerin SATICI tarafından kayıtsız ve şartsız kabul edildiği anlamına gelecektir. SATICI tarafından SE’de yer alan koşullardan farklı veya ek olarak teklif edilen veya SATICI tarafından sipariş teyidine eklenen koşullar, MDHMAKEL tarafından yazılı olarak kabul edilmedikçe geçerli olmayacaktır.

 (e) SE ve varsa Ekleri, SE’de aksi belirtilmedikçe, SATICI’nın genel satış koşullarının ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, İşlere ilişkin olarak yapılmış önceki tarihli yazılı/sözlü tüm taahhüt, teklif, müzakere, iletişim, mutabakat ve anlaşmaların yerini alır.

 (f) MDHMAKEL, herhangi bir zamanda SE kapsamındaki gereksinimleri değiştirebilir. Bu durumda SATICI derhal harekete geçecektir. Değişikliğin fiyata ve/veya teslimat programına etkisi taraflarca kararlaştırılır. SE üzerindeki her türlü değişiklik yazılı olarak yapılacak ve tarafların yetkililerince imzalanmadıkça geçerli olmayacaktır.

 

 • MUAYENE VE KABUL:

(a) SATICI tarafından teslim/ifa edilen İşlerin muayene ve kabulü, SE’de aksi belirtilmedikçe; MDHMAKEL yetkililerince MDHMAKEL’in SE’de belirtilen tesislerinde gerçekleştirilecektir. SE’de aksi belirtilmedikçe veya farklı esaslar yer almadığı takdirde, SE ile verilen malzeme tip numaraları, revizyonları, dokümanları, standartları ve diğer belge/dokümanlar muayenede esas olarak kabul edilecektir. SATICI bu dokümanlarda bir çelişki nedeniyle tereddüt yaşaması durumunda ivedilikle MDHMAKEL’e başvurarak yazılı açıklama istemek zorundadır. SE ve varsa ekleri hükümleri uyarınca MDHMAKEL yetkililerinin düzenleyeceği muayene raporu kesindir ve tarafları bağlar.

(b) Teslim/ifa edilen İşlerin SE gereklerine uygun bulunmaması halinde, MDHMAKEL İşleri kısmen veya tamamen reddetme hakkını haizdir. Reddedilen İşler, Madde 8 hükümlerine ve MDHMAKEL diğer haklarına halel gelmeksizin, her türlü masrafı SATICI’ya ait olmak üzere, MDHMAKEL tarafından belirlenecek ve SATICI’ya bildirilecek süre dahilinde evsafa uygun hale getirilecek veya uygun olanları ile değiştirilecek ve tekrar muayeneye sunulacaktır. Söz konusu ürünün  SE gerekliklerine/ SE’ye sunulmuş belgelere uygun olmadığı müşteri şikayeti üzerine sonradan ortaya çıkarsa MDHMAKEL tarafından belirlenecek ve SATICI’ya bildirilecek süre dahilinde evsafa uygun hale getirilecek veya uygun olanları ile değiştirilecek ve tekrar muayeneye sunulacaktır. Ayrıca ürünün SE gerekliklerine uygun olmaması nedeniyle sözleşme dışı üçüncü kişinin uğradığı her türlü zarar SATICININ sorumluluğundadır. SE gerekliklerine uygun olmaması nedeniyle MDHMAKEL’in ödemek durumunda kalacağı tüm zarar ve tazminatları SATICI derhal ilk talep halinde MDHMAKEL’e ödemek zorundadır.

(c) Muayeneler neticesinde İşlerin reddedilmesi ve teslimat/ifanın SE’de belirtilen zamanda gerçekleştirilememesi halinde, SE’de belirtilen teslim/ifa tarihinden itibaren Madde 8 hükümleri uygulanacaktır.

(d) MDHMAKEL kendi takdirine bağlı olarak, reddedilen İşler evsafa uygun hale getirilene ve MDHMAKEL tarafından uygun bulunana kadar ilgili teslimat partisinin tamamının kabulünü yapmama hakkını haizdir.

 (e) Ret sonucu yeniden muayeneye sunulan İşlerin ikinci kere reddedilmesi durumunda, MDHMAKEL; (i) Madde 12 (a) ve (c) hükümlerini uygulamak veya (ii) SE’nin Madde 12 (a) ve (c) hükümlerine göre feshi hakkı ve gerek SE’nin feshinden gerekse İşlerin ifasındaki gecikmeden kaynaklanan zarar ve ziyanlara ilişkin her türlü talep ve dava hakları saklı kalmak kaydıyla, cezalı veya cezasız (cezasız süre tanınması durumunda SATICI’ya yazılı olarak bildirilecektir) ek süre vererek SATICI’nın taahhütlerini yerine getirmesini beklemek hakkını haizdir.

(f) Ek süre verilmesi halinde, verilen ek süre sonunda İşlerin tekrar reddedilmesi halinde, MDHMAKEL Madde 12 (a) ve (c) hükümlerini uygulama hakkını haizdir.

 

 • FİYAT, ÖDEME VE FATURALANDIRMA:

(a) Ödeme şartları ve şekli ile faturalandırmaya ilişkin hususlar SE’de belirtildiği gibidir. SE’de avans verileceğinin belirtilmiş olması halinde, SATICI tarafından SE’de belirtilen format ve şartlarda, yapılacak avans ödemesine eşit tutarda avans teminat mektubu verilmeden avans ödemesi yapılmaz. Avans teminat mektubuna ilişkin format ve şartlar SE’de belirtildiği şekilde olacaktır.

(b) Aksi SE’de belirtilmediği takdirde, İşlerin bedeli SE’de belirtilen para birimi cinsinden Sipariş Süresince sabittir. SATICI gerek Sipariş Süresi içerisinde gerekse süre uzatımı gerektiren durumlarda herhangi bir nedenle her ne nam altında olursa olsun fiyat farkı talebinde bulunmayacaktır.

 (c) SE’de erken ve/veya kısmi teslimat/ifa öngörülmediği veya MDHMAKEL tarafından Madde 6 (b) hükümlerine göre daha sonra onaylanmadığı takdirde kısmi ödeme yapılmaz. SE’de erken ve/veya kısmi teslimat/ifa öngörülmemiş veya Madde 6 (b) hükümlerine göre daha sonra onaylanmamış olması halinde ödeme, İşlerin tamamının Madde 2’ye göre kabulünden sonra tek ödeme şeklinde yapılır. SATICI tarafından fatura kesilse dahi, Madde 2’ye göre kabul işlemlerinin tamamlanmasına kadar MDHMAKEL’in herhangi bir ödeme yükümlülüğü bulunmayacaktır. İşbu SE kapsamında SATICI’nın MDHMAKEL’e herhangi bir borcu bulunması halinde; MDHMAKEL söz konusu alacağını, SATICI’ya işbu SE kapsamında yapılacak ödemelerden mahsup edebileceği gibi, SATICI ile MDHMAKEL arasında yapılmış herhangi bir sözleşme veya MDHMAKEL tarafından SATICI’ya verilmiş herhangi bir sipariş emri kapsamında SATICI’ya yapılacak ödemelerden de mahsup edebilecektir.

(d) Ambalaj, sigorta, nakliye ve benzeri masraflar SE’de aksi belirtilmedikçe kabul edilmez. SATICI’nın SE kapsamındaki taahhüdünü tamamen yerine getirmesine ait bütün masraflar, vergiler, resim ve harçlar SATICI’ya aittir ve ödenmediği takdirde ilk ödemeden/ödemelerden mahsup edilir.

(e) Faturalarda SE numarası, fatura kapsamındaki İşlerin tanımı, birim fiyat, miktar, toplam fiyat bilgileri ve MDHMAKEL tarafından SE’de belirtilen diğer bilgiler yer alacaktır. SATICI Malzemelere ilişkin faturaları, Malzemelerle birlikte MDHMAKEL’e teslim edecektir. Aksi takdirde MDHMAKEL, Malzemeyle birlikte gelmeyen faturayı SATICI’ya iade etme hakkına sahip olacaktır. Yukarıda belirtilen neden dışında; MDHMAKEL’in kanuni sair sebeplerle, SATICI faturalarını reddetme, iade etme ve faturalara itiraz etme hakkı saklıdır.

 (f) MDHMAKEL, Elektronik Fatura uygulamasına kayıtlı bir mükellef olarak e-fatura kullanımına geçmiştir. SATICI’nın da Elektronik Fatura uygulamasına kayıtlı bir mükellef olması durumunda, SATICI, SE kapsamında MDHMAKEL’e sunacağı faturaları Elektronik Fatura (“e-fatura”) olarak düzenleyecektir. SATICI, e-faturaları “Ticari Fatura” olarak düzenleyecek ve 1 (bir) iş günü içinde ilgili e-fatura numarasını MDHMAKEL’e yazılı olarak bildirilecektir. SATICI, ilgili e-faturada SE numarasına yer verecek ve fatura içeriğinin SE’de yer alan kalemler ile uyumlu olmasına dikkat edecektir. İlgili e-faturada bir hata tespit edilmesi halinde, kanun ve yönetmeliklerle düzenlenmiş düzeltici işlemler uygulanacaktır.

 (g) Ödemeye ilişkin diğer koşullar (varsa) SE’de belirtildiği şekilde olacaktır.

 

 • FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI:

(a) Aksi SE’de belirtilmediği takdirde; İşlere, İşler için oluşturulacak Teknik Doküman Paketine (kapsamı SE veya eklerinde belirtilmiştir), Sipariş Süresince elde edilecek her türlü yazılım, doküman ve bilgiye ilişkin; Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu veya ilgili mevzuattan doğan her türlü fikri (işleme, yayma, çoğaltma, temsil, umuma iletim hakkı vb. haklar) ve sınai mülkiyet hakkı dahil olmak üzere; tasarım, üretim, satış ve SATICI onayını almaksızın ve herhangi bir bedel ödemeksizin değişiklik yapma hakkı dahil tüm haklar MDHMAKEL’e ait olup, SATICI İşleri üçüncü şahıslar için üretmemeyi, Teknik Doküman Paketini ve MDHMAKEL için oluşturulan diğer dokümanları başka işlerde, projelerde kullanmamayı/kullandırtmamayı, üçüncü şahıslara açıklamamayı ve bunlara ilişkin herhangi bir hak tanımamayı kabul ve taahhüt eder.

 (b) SE’nin ekindeki bütün dokümanlar, SATICI’ya sağlanan kalıplar, aparatlar, jigler vs., alt malzemeler, yazılımlar ve/veya örnekler MDHMAKEL’in malıdır ve bunların SE haricinde kullanımı, üçüncü şahıslara aktarılması ve/veya çoğaltılması ve kopyalanması MDHMAKEL’in yazılı iznine tabidir.

(c) SATICI, SE kapsamında teslim/ifa edilen İşlerin tüm hukuki engellerden ari olduğunu ve hiçbir şekilde herhangi bir fikri ve/veya sınai mülkiyet hakkını ihlal etmediğini/etmeyeceğini beyan ve taahhüt eder. MDHMAKEL’in ve/veya MDHMAKEL müşterilerinin İşlerden dolayı, fikri ve/veya sınai mülkiyet haklarının ihlalinden kaynaklanan bir dava sonucu herhangi bir tazminat ödemek zorunda kalması durumunda SATICI, MDHMAKEL ve/veya MDHMAKEL müşterilerinin bu dava ile ilgili masraflarını ve ödediği tazminatı ödeyecektir. Tazminat davası haricinde; tecavüzün önlenmesi, ceza, hükümsüzlük davaları gibi fikri ve/veya sınai mülkiyet haklarının ihlalinden kaynaklanabilecek her türlü davanın tüm sorumluluğu da SATICI’ya aittir. İhlal durumunda SATICI tüm masraflar kendisine ait olmak üzere; (i) MDHMAKEL ve MDHMAKEL müşterilerinin kullanım hakkının ve SE kapsamındaki MDHMAKEL haklarının devamını sağlayacak veya (ii) İşlerde MDHMAKEL’in önceden yazılı onayını alarak, mevcut özelliklerin gerilemesine neden olmayacak ve ihlali ortadan kaldıracak modifikasyonları yapacaktır.

(d) Bu şartların ihlali halinde, MDHMAKEL’in maddi ve manevi tazminat hakkı dahil olmak üzere her türlü talep ve dava hakkı saklıdır.

 

 • MDHMAKEL MALI MALZEME, EKİPMAN VE DOKÜMAN:

(a) Fikri ve sınai mülkiyet hakları dahil, her türlü mülkiyet hakkı MDHMAKEL’e ait olmak üzere; SE’de belirtildiği takdirde, SE kapsamındaki İşlerin teslim/ifasında kullanılmak için MDHMAKEL tarafından SATICI’ya sağlanabilecek olan MDHMAKEL Malı Malzeme, Ekipman, Doküman ve yazılımlara (“MMMD”) ilişkin her türlü kayıp, zarar ve/veya hasar riski ve haciz, ihtiyati haciz, tedbir, ihtiyati tedbir gibi yasal sınırlandırmalardan doğacak zararlar MMMD’nin SATICI’ya tesliminden MDHMAKEL’e teslim edilmesine kadar SATICI’ya aittir.

 (b) MMMD’nin SATICI’ya elden veya kargo ve benzeri yollarla tesliminde MDHMAKEL ve/veya nakliyeci firma tarafından düzenlenen irsaliye kayıtları esas kabul edilecektir. MMMD’nin kargo ve benzeri yollarla SATICI’ya gönderilmesi halinde, SATICI MMMD’ye ait irsaliyede yer alan bilgileri kontrol edecek ve MMMD’de herhangi bir hasar ve/veya eksiklik bulunması halinde, MMMD’nin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 1 (bir) gün içinde söz konusu hasar/eksiklikleri MDHMAKEL’e yazılı olarak bildirecektir. MMMD’de belirtilen hasar ve/veya eksikliklerin yukarıda belirtilen süre içinde yazılı olarak MDHMAKEL’e bildirilmemesi halinde, söz konusu hasar ve eksiklikler Madde 5 (c) hükümleri çerçevesinde SATICI sorumluluğunda olacaktır.

(c) Kayıp, zarar, hasar veya SATICI’dan kaynaklanan arıza durumunda, SATICI MDHMAKEL’in takdirine bağlı olarak ve MDHMAKEL’den onay alarak MMMD’yi her türlü masrafı kendisine ait olmak üzere onaracak veya yenisiyle değiştirecek veya MDHMAKEL’de onarılması söz konusu ise MDHMAKEL tarafından bildirilen onarım maliyetini karşılayacaktır. Bunların mümkün olmadığı durumlarda kayıp, zarar, hasarı ve MMMD’nin kaybı, hasara uğraması ve/veya arızası nedeniyle doğacak zararı tazmin edecektir.

(d) SATICI MMMD’yi kullanarak üçüncü şahıslara iş yapmamayı kabul ve taahhüt eder.

(e) SE’de belirtilmiş olması halinde, SATICI her bir MMMD için, MMMD’de meydana gelebilecek kayıp, hasar veya zararlar için MDHMAKEL tarafından belirtilen şartlarda sigorta yaptıracaktır.

(f) SATICI’nın bu Madde kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal etmesinden dolayı İşlerin ifasında gecikme olması halinde, Madde 8 hükümleri uygulanır.

(g) MMMD MDHMAKEL’e iade edilene kadar her türlü riski SATICI’ya ait olacak ve SATICI MMMD’nin korunması için tüm önlemleri masrafları kendine ait olmak üzere alacaktır.

(h) MMMD, MDHMAKEL’e tarafından aksi yazılı olarak bildirilmedikçe; İşlerin Madde 2’ye göre kabulünü veya SE’nin feshi halinde fesih ihbarını veya SE’nin sona ermesini (hangisi önce gerçekleşirse), takip eden 10 (on) gün içinde eksiksiz ve hasarsız olarak MDHMAKEL’e iade edilecektir.

 

 • TESLİMAT VE AMBALAJLAMA:

(a) Teslimat/ifaya ilişkin zaman ve koşullar SE’de belirtildiği gibidir. SE’de belirtilen teslim/ifa tarihleri MDHMAKEL tarafından onaylanmadıkça değiştirilemez. Teslimat/ifanın, SE’de belirtilen tarihlerde yapılmaması durumunda Madde 8 hükümleri uygulanır.

 (b) Aksi SE’de belirtilmedikçe veya MDHMAKEL tarafından daha sonra yazılı olarak onaylanmadıkça erken ve/veya kısmi teslim/ifa kabul edilmez.

(c) İşlerin ambalajının, İşlerin gerek nakliye (bindirme, indirme vb. aşamalar da dahil olmak üzere) gerekse depolama sırasında zarar görmemesini sağlayacak şekilde olması SATICI’nın yükümlülüğü olup, İşlerin zarar görmesi halinde her türlü sorumluluk SATICI’ya aittir.

 (d) Teslimat, ambalajlama ve nakliyeye ilişkin diğer hususlar SE’de belirtildiği şekilde olacaktır.

 • MÜCBİR SEBEP:

(a) Doğal afetler, genel salgın hastalıklar, genel seferberlik ilanı, savaş ve MDHMAKEL’in uygun gördüğü haller mücbir sebep olarak kabul edilebilecek hallerdir. Söz konusu hallerin bu madde altında değerlendirilebilmesi için, söz konusu halin; Sipariş Tarihinden sonra ortaya çıkmış olması, SATICI’nın kontrolü altında olmaması, SATICI’nın basiretli tacir sıfatına uygun olarak itina göstermesine rağmen engellenemez olması, SATICI’nın SE altındaki yükümlülüklerinin ifasını maddeten olumsuz şekilde etkilemesi ve bu halin SATICI’nın SE kapsamındaki yükümlülüklerinden herhangi birini ifa edemeyişinin dolaysız veya dolaylı sonucu olmaması gerekir.

(b) Mücbir sebebin meydana gelmesi halinde; SATICI mücbir sebebin ortaya çıktığı tarihi izleyen 7 (yedi) gün içinde MDHMAKEL’e mücbir sebebin ortaya çıkış tarihini, mahiyetini, tahmini süresini yazılı bildirmek ve yetkili mercilerce usulüne göre düzenlenmiş belgelerle mücbir sebebin meydana geldiğini ve bu gecikmenin mahiyeti ve SE kapsamındaki yükümlülüklerinin ifası üzerindeki etkisini ispatlamak zorundadır.

(c) Mücbir Sebebin MDHMAKEL tarafından kabulü halinde, SE’de aksine hüküm olmadığı veya MDHMAKEL tarafından yazılı olarak daha uzun bir süre verilmediği takdirde, SATICI’ya yazılı olarak bildirilmek kaydıyla teslim/ifa süresi en fazla 30 (otuz) gün uzatılır.

(d) Mücbir Sebep hali fiyat artışına, SATICI’ya herhangi bir ad altında hak tanınmasına, SATICI’nın fiyat farkı veya tazminat istemesine neden olamaz.

(e) Mücbir Sebep hali 30 (otuz) günü geçtiği takdirde, MDHMAKEL yalnızca o güne kadar Madde 2’ye göre kabulü tamamlanan İşlerin bedelini ödemek şartıyla SE’yi herhangi bir ihbar ve/veya ihtara gerek kalmaksızın tek taraflı feshetme hakkını haizdir. Bu durumda 12. Madde’nin (c) paragrafı hükümleri uygulanır.

 

 • GECİKME CEZASI:

(a) SATICI, Madde 7’de belirtilen Mücbir Sebep halleri hariç olmak üzere, İşleri SE’de belirtilen zamanda teslim/ifa etmezse ve/veya garanti yükümlülüklerini Madde 9’da belirtilen süre içinde yerine getirmezse ve/veya İşlerin Madde 2 hükümlerine göre MDHMAKEL tarafından reddedilmesi halinde ve/veya SE kapsamındaki diğer yükümlülüklerini/taahhütlerini belirlenen süre içerisinde yerine getirmezse; hiçbir ihtar veya ihbara gerek olmaksızın, teslimi/ifası gecikmiş İşlerin sipariş bedeli üzerinden, gecikilen her gün için gecikmenin ilk gününden başlayarak, %0,3 (binde üç) veya SE’de bu orandan farklı bir oran belirtilmiş ise SE’de belirtilen oranda, bir meblağı gecikme cezası olarak Madde 8 (b)’de belirtildiği şekilde MDHMAKEL’e ödeyecektir. Gecikme cezası MDHMAKEL’in doğan zararına karşılık olmayıp zarardan doğan her türlü dava ve talep hakkı saklıdır.

(b) MDHMAKEL kendi takdirine bağlı olarak; gecikme cezasının SATICI’ya göndereceği yazılı bildirimin SATICI tarafından alındığı tarihi takip eden 7 (yedi) gün içinde MDHMAKEL’e ödenmesini talep edebileceği gibi, gecikme cezasını işbu SE altında SATICI’ya yapılacak ödemelerden veya SATICI ile MDHMAKEL arasında yapılmış herhangi bir sözleşme veya MDHMAKEL tarafından SATICI’ya verilmiş herhangi bir sipariş emri kapsamında SATICI’ya yapılacak ödemelerden de mahsup edebilecektir. Bu cezanın yukarıda belirtildiği şekilde tahsil edilememesi halinde söz konusu tutar, MDHMAKEL’in fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydı ile, varsa SATICI’nın kesin teminat mektubundan tahsil edilecektir. Söz konusu tutarın kesin teminat mektubundan tahsil edilmesi durumunda SATICI, kesin teminat mektubunun tutarını 7 (yedi) gün içerisinde tama tamamlamakla veya kesin teminat mektubundan kesilen tutara eşit tutarda ilave kesin teminat mektubu vermekle yükümlüdür.

(c) Gecikmenin 10 (on) günü aşması halinde, MDHMAKEL Madde 12 (a) ve (c) hükümlerini uygulamak veya cezalı veya cezasız (cezasız süre tanınması durumunda SATICI’ya yazılı olarak bildirilecektir) ek süre vererek SATICI’nın taahhütlerini yerine getirmesini beklemek hakkını haizdir.

 

 • GARANTİ:

(a) Bu SE kapsamında teslim/ifa edilen İşler, her türlü malzeme, işçilik, montaj, tasarım ve enstalasyon hatalarına karşı, SE’de aksi belirtilmedikçe 24 (yirmi dört) ay süre ile garantilidir. SE’de aksi belirtilmedikçe, garanti süresi İşlerin MDHMAKEL tarafından Madde 2 hükümlerine göre kabulü ile başlar.

 (b) SATICI, Malzemelerin yeni, tamir görmemiş, yenilenmemiş veya kapsamlı bakımdan geçmemiş olduğunu garanti eder.

(c) SATICI, garanti kapsamındaki İşlerde tespit edilecek hata, ayıp veya eksiklikleri 10 (on) gün içinde (10 (on) günlük süre Malzemeler için kusurlu Malzemenin SATICI’ya teslimini, Hizmetler için kusurlu Hizmetin SATICI’ya bildirimini müteakip başlar) gidermek veya MDHMAKEL tarafından talep edilmesi halinde İşleri ile değiştirmek/yeniden ifa etmek zorundadır. Bunlarla sınırlı olmamak üzere; İşlerdeki kusurun giderilmesi, kusurlu İşlerin yenisi ile değiştirilmesi, yeniden ifasına ilişkin tüm masraflar ile ve kusurlu İşlerin MDHMAKEL tesislerinden SATICI tesislerine nakliyesi ve kusuru giderilen/yenisi ile değiştirilen İşlerin SATICI tesislerinden MDHMAKEL tesislerine nakliyesi ve bu işlemler sırasındaki tüm sigorta masrafları SATICI’ya aittir.

(d) SATICI’nın işbu Madde 9 kapsamındaki taahhütlerini yukarıda belirtilen süre içinde yerine getirmemesi halinde, Madde 12 (a) ve (c) hükümlerine halel gelmeksizin, MDHMAKEL kendi takdirine bağlı olarak; kusurlu İşin bedeli üzerinden Madde 8 hükümlerini uygulama veya masrafları ve riski SATICI’ya ait olmak üzere kendisi yapma veya masrafları ve riski SATICI’ya ait olmak üçüncü şahıslara yaptırma hakkını haizdir. MDHMAKEL’in kanundan doğan hakları saklıdır.

(e) MDHMAKEL’in müşterileri işbu Madde hükümlerinden yararlanabilecektir.

 

 

 • KALİTE:

 İşlerin kalite gereklerine ilişkin hususlar SE’de ve ilgili ekinde belirtildiği gibidir.

 

 • İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ:

SE’den doğacak ihtilaflar karşılıklı müzakereler yolu ile çözülmeye çalışılacaktır. Karşılıklı müzakereler yolu ile çözülemeyen bütün ihtilaflarda T.C. Kanunları uygulanacak ve ihtilaflara İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri bakmaya yetkili olacaktır. SATICI ihtilafın çözümüne kadar SE kapsamındaki yükümlülüklerini ifaya devam edecektir.

 

 • FESİH:

(a) SATICI, SE hükümleri hilafına taahhüdünü kısmen ya da tamamen yerine getirmezse (Mücbir Sebep halleri hariç) veya SE hükümlerine aykırı hareket ederse, mali acze düşerse, iflas ederse, şirketini tasfiye etme yoluna giderse veya konkordato ilan ederse veya benzeri bir durum ortaya çıkarsa, MDHMAKEL’in yazılı muvafakatini almaksızın SE’yi devrederse veya alacağını temlik ederse MDHMAKEL, SATICI’ya göndereceği yazılı ihbar üzerine, süre vermeye gerek olmaksızın SE’yi kısmen veya tamamen feshedebilir. Böyle bir durumda, MDHMAKEL’ın SATICI’ya karşı hiçbir mali veya hukuki sorumluluğu olmayacaktır. SE’nin kısmen feshedilmesi halinde, SATICI feshedilmemiş yükümlülüklerini ifaya devam edecektir. MDHMAKEL, kendi vereceği talimata göre, fesih ihbarının SATICI’ya ulaştığı tarih öncesinde SATICI tarafından tamamlanmış ancak MDHMAKEL’a teslimatı yapılmamış olan İşler var ise, SE’de yer alan bedelini bu İşlerin kabulünün yapılmasını müteakip ödeyerek, mülkiyet ve haklarının kendisine devredilmesini isteyebilir. SE’nin feshi halinde, MDHMAKEL  SATICI tarafından verilmiş kesin teminat mektubunu (varsa) cezai şart olarak nakde çevirerek irat kaydetme hakkını haizdir. MDHMAKEL, munzam zarar dahil her türlü zararını ve ziyanlarını SATICI’dan talep etme ve SE kapsamında SATICI’dan tedarik edeceği İşleri üçüncü şahıslardan tedarik etme hakkına sahiptir. Üçüncü şahıslardan bu suretle tedarik edilen İşlere ilişkin olarak; şayet MDHMAKEL bu İşler için SE’de belirtilen bedelden fazla bir bedel ödemek durumunda kalır ise, SATICI, ödenen bedel ile İşlerin SE’deki bedeli arasındaki farkı MDHMAKEL’e ödeyecektir. İşbu feshin diğer sonuçları (c) paragrafında belirtildiği şekilde olacaktır.

(b) MDHMAKEL’in SE kapsamındaki İşlerin yaptırılma ihtiyacını doğuran taahhütlerinin herhangi bir nedenle ortadan kalkması ve/veya lüzum görülmesi halinde; MDHMAKEL SATICI’ya göndereceği yazılı fesih ihbarı ile İşlerin yalnızca ihbarın SATICI’ya ulaştığı tarihe kadar teslimatı/ifası tamamlanan kısmının SE’de yer alan bedelini, fatura kesilmiş olsa dahi, Madde 2’ye göre kabul işlemlerinin tamamlanmasını takiben ödeyerek, SE’yi tek taraflı feshetme hakkını haizdir. SE’nin kısmen feshedilmesi halinde, SATICI feshedilmemiş yükümlülüklerini ifaya devam edecektir. İşbu feshin diğer sonuçları (c) paragrafında belirtildiği şekilde olacaktır.

 (c) SE’nin feshi halinde SATICI, kendisine MDHMAKEL tarafından verilmiş olan her türlü dokümanı, çoğaltılmış ise tüm kopyalarını, teslim/ifa edilmiş İşleri, Madde 5’te bahsi geçen MMMD’yi ve MDHMAKEL’e ait diğer kalemleri, fesih ihbarını takip eden 10 (on) gün içinde eksiksiz ve hasarsız olarak ve masrafları kendine ait olmak üzere MDHMAKEL’e iade edecektir. SATICI’ya verilmiş olan avansın SATICI’ya yapılan ödemelerden mahsup edilmemiş kısmı, avansın SATICI’ya ödendiği tarih ile MDHMAKEL’e geri ödemenin yapıldığı tarih arasında geçen süre için hesaplanacak SE’de veya teminat mektubunda belirtilen faizi ile birlikte MDHMAKEL’e geri ödenecektir, bu miktar ödenmediği takdirde herhangi bir ihtara gerek olmaksızın ilgili tutar avans teminat mektubundan tahsil edilecektir. MDHMAKEL, bu teminat mektubunu SATICI üzerinde kalan avansın MDHMAKEL’e geri ödenmesini takiben serbest bırakacaktır.

 

 • DEVİR ve TEMLİK:

SATICI, MDHMAKEL 'in yazılı muvafakati olmadıkça, SE altındaki taahhütlerinin tamamını veya herhangi bir kısmını veya SE dolayısı ile temin edeceği alacak, hak ve menfaatleri üçüncü şahıslara devir veya temlik edemez. Böyle bir muvafakat, verildiği takdirde, SATICI’yı SE altındaki sorumluluklarından kurtarmayacaktır.

 SATICI’nın MDHMAKEL’in onayı olmaksızın böyle bir devir veya temlik yapması halinde MDHMAKEL SE’yi Madde 12 (a) ve (c) hükümlerine göre feshetmeye hak kazanır. Bu Madde hükümleri, SATICI’nın başka bir şirketle birleşmesi veya başka bir şirket tarafından satın alınması durumunda da geçerlidir.

 

 • FERAGAT:

Bu SE’nin herhangi bir hükmünün ihlali durumunda MDHMAKEL’in feragat etmesi veya taahhütlere süre uzatımı vermesi durumu; izleyen herhangi bir ihlal durumunda, aynı veya başka bir hükümden feragat edildiği anlamına gelmez.

 

 • RİSKİN VE MÜLKİYETİN İNTİKALİ:

İşlerin mülkiyeti teslimat/ifa ile MDHMAKEL’e geçer. SATICI’nın SE’nin garanti hükümleri kapsamındaki sorumluluğu bu madde kapsamındaki yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.

 

 • GİZLİLİK:

SATICI, MDHMAKEL’in yazılı onayı olmadan SE kapsamında MDHMAKEL tarafından kendisine verilen veya MDHMAKEL ile birlikte çalışma sonucu öğrendiği, her türlü bilgi, doküman, yazılım, donanım ve benzeri kalemleri, bu bilgilerin ve kalemlerin SE öncesinde, sırasında veya fesih sonrasında edinilip edinilmediğine bakılmaksızın, üçüncü şahıslara vermemeyi, hak tanımamayı, açıklamamayı, reklam veya tanıtım faaliyetinde bulunmamayı, bu bilgileri gizli olarak mütalaa ve muamele etmeyi, yayınlamamayı ve çoğaltmamayı, MDHMAKEL’in yazılı onayı halinde ise koyacağı kayıt ve şartlara uymayı kabul ve taahhüt eder. İşbu Madde hükümlerinin ihlali durumunda, MDHMAKEL Madde 12 (a) ve (c) hükümlerini uygulama hakkını haizdir. SATICI’nın veya SATICI’nın görevli personelinin gizlilik şartlarını ihlali halinde MDHMAKEL’in her türlü dava ve talep hakkı saklıdır. Gizliliğe ilişkin diğer hususlar (varsa) SE eklerinde belirtildiği şekildedir.

 

 • LOJİSTİK DESTEK

Aksi SE’de belirtilmediği takdirde SATICI gerek Sipariş Süresi dahilinde gerekse Sipariş Süresinin sona ermesini takip eden 20 (yirmi) yıl süresince, MDHMAKEL’in yazılı talebi halinde; bedeli mukabilinde, İşlere ilişkin yedek parça sağlamayı ve bakım-onarım hizmeti vermeyi kabul ve taahhüt eder. Bu taahhüt Sipariş Süresinden sonra da geçerli olacaktır. 

 

 

 • YASAL SORUMLULUK

(a) SATICI, işbu SE kapsamındaki İşlerin ifasında görevlendireceği SATICI personelinin hakları, çalışma şartları ve iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin olarak; 4857 sayılı İş Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve yürürlükteki ilgili diğer mevzuat hükümleri ile bunlarda meydana gelebilecek değişikliklere uymaktan, iş sağlığını ve güvenliğini sağlamaktan, mesleki risk faktörlerini ortadan kaldırmaktan, kazaları ve meslek hastalıklarını önlemekten ve sağlık/güvenlik şartları bakımından her türlü tedbiri almaktan/aldırmaktan, SATICI personeline gerekli uyarıları yapmaktan ve her türlü eğitimi vermekten, SATICI personelinin koruyucu kıyafet ve/veya ekipmanlar da dâhil olmak üzere her türlü araç/gereçleri bulundurmasından/kullanmasından, ayrıca SATICI ile personeli arasındaki akitlerden doğan tüm yükümlülüklerin yerine getirilmesinden münhasıran sorumludur. Bu konulardaki hukuki ve cezai mükellefiyet ile vergi, resim, harçlar ve çalışma mevzuatından doğan tüm sorumluluklar işveren sıfatı ile münhasıran SATICI’ya aittir.

(b) SATICI, aşağıda yer alanlar ile sınırlı olmamak üzere, İşlerden kaynaklanan ve/veya bu İşlerin ifası ile bağlantılı olarak meydana gelen; (a) SATICI personelinin, MDHMAKEL personelinin ve/veya üçüncü kişilerin ölümü veya yaralanması ve/veya meslek hastalığının ve/veya yaralanmalı, ölümlü veya hasarlı bir kazanın (iş kazaları da dahil olmak üzere) vuku bulması, ve/veya (b) SATICI’nın, MDHMAKEL’in, ve/veya üçüncü kişilerin malvarlığının zarara uğraması ve/veya kaybı durumunda; söz konusu ölüm, yaralanma, meslek hastalığı, kaza, hasar, zarar, ziyan ve/veya kayıpla ilgili olarak, avukatlık ücretleri ve giderleri dâhil olmak üzere her türlü dava, idari takibat, maddi/manevi tazminat, diğer talepler, zarar ve ziyanın giderimi, masraflar (her türlü tedavi ve bakım masrafları ile destekten yoksun kalma, iş göremezlik tazminatı da dâhil olmak üzere) ve giderlerin MDHMAKEL’e ve/veya ilgili diğer kişilere ödenmesi konusunda münhasıran sorumludur.

 (c) MDHMAKEL’in işbu Madde 18’de belirtilen konulara ilişkin olarak herhangi bir ödeme yapmak durumunda kalması halinde, MDHMAKEL’in söz konusu ödemeleri, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla, SATICI’ya rücu etme hakkı saklıdır. MDHMAKEL’in Sipariş Süresi içinde ödemek durumunda kaldığı söz konusu meblağlar Madde 8 (b)’de gecikme cezalarının tahsili için belirlenmiş yöntem ile SATICI’dan tahsil edilecektir. SE’nin sona ermesi veya fes olmasından sonra ise, ilgili meblağlar genel hükümler uyarınca SATICI’dan tahsil edilecektir.

 

 • ÖNCELİK SIRASI:

SE ile ilgili öncelik sırası: (1) Taraflarca imzalanan sözleşme (eğer varsa), (2) SE’de ve eklerinde belirtilen hususlar, (3) İşbu Sipariş Emri Genel Hüküm ve Şartları.